رقص شمشیر

۱۲خرداد
رئیس جمهور آمریکا باید با حکام شیخ نشین منطقه رقص شمشیر کند، تا امتیاز بگیرد

رئیس جمهور آمریکا باید با حکام شیخ نشین منطقه رقص شمشیر کند، تا امتیاز بگیرد

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: در حالی که در گذشته سفیر آمریکا با یک اشاره در منطقه، دولت عوض می کرد، حالا رئیس جمهور آمریکا با حکام شیخ نشین کوچک منطقه باید رقص شمشیر کند و باج بدهد تا بتواند قراردادی را القا کند. رئیس جمهور آمریکا باید با حکام شیخ نشین منطقه رقص شمشیر کند، تا امتیاز بگیرد