رقص سارها

۲۵دی
رقص سارها‎

رقص سارها‎

پرنده سار در جهان پراکندگی گسترده‌ای دارد و اغلب کشورها و مناطق دیده می‌شود. در ایران در همهٔ کشور پراکنده‌است؛ اما در نیمهٔ شمالی، سراسر سال دیده می‌شود. این در حالی است که در نیمهٔ جنوبی، فقط زمستان‌ها مشاهده می‌گردد.