رقص در مدرسه

۱۶دی
رقص و پایکوبی دانش‌آموزان مدرسه‌ای در پیشوا

رقص و پایکوبی دانش‌آموزان مدرسه‌ای در پیشوا

علی‌رغم تاکیدات بسیار زیاد برای حفظ شان و جایگاه دانش‌آموزان توسط بزرگان کشور، باز هم شاهد هستیم که در برخی مدارس دانش‌آموزان به بهانه‌های مختلف به سمت تفکرات غربی کشانده می‌شوند.