رقبای سیاسی

۱۰شهریور
نباید صدای رقبای سیاسی ما از BBC شنیده شود

نباید صدای رقبای سیاسی ما از BBC شنیده شود

رئیس مرکز سیاسی حزب موتلفه اسلامی در میزگرد روزنامه ایران که به اتفاق محمد عطریانفر عضو موثر شورای حزب کارگزاران شرکت کرده بود، گفت: نباید صدای رقبای ما از BBC شنیده شود.