رقابت های پاراآسیایی جاکارتا

۲۲مهر
تبریک باران کوثری به ورزشکاران ایران در مسابقات پاراآسیایی

تبریک باران کوثری به ورزشکاران ایران در مسابقات پاراآسیایی

باران کوثری موفقیت زنان و مردان ورزشکار ایرانی در مسابقات پاراآسیایی جاکارتا اندونزی را تبریگ گفت و تاکید کرد که آن ها سرنوشت را به زانو درآوردند.