رقابت مجازی کشتی

۰۷تیر
گرایی به عنوان نایب قهرمانی در رقابت مجازی کشتی گیران فرنگی رسید

گرایی به عنوان نایب قهرمانی در رقابت مجازی کشتی گیران فرنگی رسید

محمدعلی گرایی به عنوان نایب قهرمانی در رقابت مجازی کشتی گیران فرنگی کار صفحه رسمی اتحادیه جهانی کشتی رسید.