رفع مواتع تولید

۱۰تیر
بازدید جمعی از نمایندگان مجلس از واحدهای تولیدی شهرستان ری

بازدید جمعی از نمایندگان مجلس از واحدهای تولیدی شهرستان ری

جمعی از نمایندگان مجلس به منظور رفع موانع تولید از تعدادی از واحدهای تولیدی شهرستان ری بازدید کردند.