رفع معضل سدمعبر

۱۵دی
نقش شهرداری در رفع معضل سدمعبر چیست ؟

نقش شهرداری در رفع معضل سدمعبر چیست ؟

شهردار شهر صالحیه گفت: طرح برخورد با سدمعبر بدون توقیف اجناس در شهر صالحیه در جهت رفع این معضل شهری درحال اجرا است.