رفع مشکلات واحدهای تولیدی

۱۰فروردین
یکی از اولویت های سال ۹۵ رفع مشکلات واحدهای تولیدی است

یکی از اولویت های سال ۹۵ رفع مشکلات واحدهای تولیدی است

معاون اول رئیس جمهور یکی از اولویت های سال ۹۵ را رفع مشکلات واحدهای تولیدی نام برد و گفت: اگر مصمم و با انگیزه جدی پای کار بایستیم، قادر خواهیم بود بخشی از مشکلات مردم را مرتفع کنیم.