رفع سوزش ادرار

۱۸مرداد
با خوردن این مغزها “سنگ کلیه” نابود می شود

با خوردن این مغزها “سنگ کلیه” نابود می شود

سنگ کلیه عارضه نسبتا شایعی است که ممکن است در فرد بدون هیچ سابقه قبلی از شکل کلیه، بروز پیدا کند و با درد بسیار شدید همراه است.