رفع سوءاثر چک برگشتی

۱۷تیر
بانک مرکزی باید بیدار شود

بانک مرکزی باید بیدار شود

به دلیل محدودیت های فراوان قانون برای صادرکنندگان چک برگشتی، بعضی افراد به دنبال راهی می گردند تا بدون اینکه با دارنده چک تعامل کرده یا با وی تسویه حساب کنند، سوءاثر چک برگشتی خود را بی اثر کنند.