رفع حصر موسوی

۰۷دی
میرحسین موسوی رفع حصر شد؟!

میرحسین موسوی رفع حصر شد؟!

روز گذشته سایت کلمه وابسته به جریان سبز پیامی از سوی میرحسین موسوی منتشر کرد. پس از آنکه صحت این پیام مورد تردید قرار گرفت اردشیر امیرارجمند، مشاور موسوی در مصاحبه با رادیو فردا ارسال این پیام را تایید کرد.