رفع تعلیق

۱۴اردیبهشت
فدراسیون جهانی شرطی برای رفع تعلیق قرارداده که خط قرمز نظام است

فدراسیون جهانی شرطی برای رفع تعلیق قرارداده که خط قرمز نظام است

رئیس فدراسیون جودو گفت:فدراسیون جهانی شرطی برای رفع تعلیق قرارداده که خط قرمز نظام است و اجازه چنین کاری ندارند، چرا که تعلیق جودو ایران بواسطه ادعای کذب ورزشکار بوده و حمایت‌هایی که فدراسیون جهانی از وی داشت. بر همین اساس است که ما دو پرونده باز کردیم یکی بر علیه رأی موقت و یکی هم رأی صادر شده که در نهایت این دو پرونده تجمیع شد.