را بپوشانید

۲۷آذر
با این ماسک منافذ باز روی پوست تان را بپوشانید

با این ماسک منافذ باز روی پوست تان را بپوشانید

بعضی از افراد پوستی دارند که منافذ آن باز است. باز بودن منافذ باعث می شود که چربی و آلودگی بیشتری در پوست وجود داشته باشد.