را به 6 سال حبس

۳۰آبان
دروغگویی زیدان را به ۶ سال حبس کشاند

دروغگویی زیدان را به ۶ سال حبس کشاند

محمد زیدان به علت دروغگویی در معامله ساختمان به ۶ سال حبس محکوم شد.