را به روستاها

۱۱دی
مستندسازی فتنه را به روستاها بردیم تا صدای اکثریت شنیده شود

مستندسازی فتنه را به روستاها بردیم تا صدای اکثریت شنیده شود

خالقی از اولین مستندسازان عرصه فتنه است که می‌گوید: در چرایی فتنه به این آسیب‌شناسی رسیدیم که چون رسانه‌ها در اختیار اقلیت است و اکثریت دیده نمی‌شود، این اقلیت دچار توهم می‌شوند و برای همین در «پایان فراموشی» به روستاها رفتیم.