را بهتر

۳۰دی

لغو تحریم های بانکی وضعیت تأمین دارو و ملزومات پزشکی را بهتر خواهد کرد

معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و داروی کشور گفت:به صورت مستقیم در زمینه دارو تحریم نیستیم بلکه مشکل تحریم بانکی است که با ایجاد شرایط جدید و لغو تحریم های بانکی وضعیت تأمین و تدارک خرید دارو و ملزومات پزشکی بهتر خواهد شد .