را برای کاهش درد

۲۳آذر
علی اکبری: ماساژور آذربایجان ماده ای را برای کاهش درد به من داد

علی اکبری: ماساژور آذربایجان ماده ای را برای کاهش درد به من داد

امیر علی اکبری قهرمان کشتی فرنگی جهان و المپیک که به سبب دوپینگ مادادم العمر از کشتی محروم شده است، گفت: قبل از فینال مسابقات جهانی به سبب درد زیاد به اتاق جمهوری آذربایجان رفته و از ماساژوری که در ایران هم کار کرده است، دارویی را برای کاهش درد گرفته و مصرف کردم.