را با عنوان اعتدال براندازی نکنیم

۲۱دی
جبهه پدافند رسانه را با عنوان اعتدال براندازی نکنیم

جبهه پدافند رسانه را با عنوان اعتدال براندازی نکنیم

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: جریان‌های دفاعی و پدافندی در بخش رسانه نباید افراطی شناخته شوند و نباید با عنوان اعتدال جبهه پدافند رسانه را براندازی کنیم.