را بازداشت کرد

۱۳آذر
اطلاعات سپاه چند فعال سایبری مرتبط با بیگانگان را بازداشت کرد

اطلاعات سپاه چند فعال سایبری مرتبط با بیگانگان را بازداشت کرد

چند تن از فعالان سایبری مرتبط با بیگانگان، توسط سازمان اطلاعات سپاه در کرمان بازداشت شدند.