رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران

۲۷آذر
پل‌های دور زدن تحریم‌ها را شکستیم

پل‌های دور زدن تحریم‌ها را شکستیم

رئیس کمسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران گفت: ما عادت به فرصت سوزی داریم، این فرصت سوزی در کشور نهادینه شده است. ما پاره‌ای از پل‌های که در تحریم‌ها گذشته ساختیم خراب کردیم و این خراب کاری سبب شد که آن افرادی که پل‌ را زند ورود نکنند.