رئیس کمیسیون ورزشکاران

۱۱مرداد
ساعی: مشکلات کمیسیون ورزشکاران از خارج این گود آب می‌خورد

ساعی: مشکلات کمیسیون ورزشکاران از خارج این گود آب می‌خورد

رئیس کمیسیون ورزشکاران گفت: مشکلی در کمیسیون نداشتیم و اختلافات از بیرون تزریق می‌شد.