رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه

۰۴اسفند
بررسی ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به برنامه ششم توسعه/ تطابق برنامه ششم با سیاست های اقتصاد مقاومتی تایید شد

بررسی ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به برنامه ششم توسعه/ تطابق برنامه ششم با سیاست های اقتصاد مقاومتی تایید شد

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: بررسی های صورت گرفته در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان دهنده تطابق این دو امر است و برنامه ششم توسعه در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی است.