رئیس کمیسیون اروپایی

۰۸تیر
در عمیق ترین بحران اقتصادی از زمان جنگ جهانی قرار گرفته‌ایم
کمیسیون اروپایی:

در عمیق ترین بحران اقتصادی از زمان جنگ جهانی قرار گرفته‌ایم

رئیس کمیسیون اروپایی با تاکید بر اینکه اروپا در عمیق ترین بحران اقتصادی از زمان جنگ جهانی قرار گرفته خواستار توافق هر چه سریع تر کشورهای اروپایی درباره طرح بازسازی اقتصادی اروپا به دلیل بحران کرونا شد.