رئیس کمیسیون‌ صنایع اتاق تهران

۱۵فروردین
خبری از رشد اقتصادی در سال ۹۵ هم نیست

خبری از رشد اقتصادی در سال ۹۵ هم نیست

رئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران با بیان اینکه رکود اقتصادی همچنان ادامه دارد، گفت: خبری از رشد اقتصادی در سال جاری هم نیست، وجود انحصار در صنعت خودروسازی، راهی برای سرمایه‌گذار خارجی در این صنعت باقی نگذاشته است.