رئیس کانون بازنشستگان

۱۹فروردین
آخرین جزئیات از همسان سازی حقوق بازنشستگان

آخرین جزئیات از همسان سازی حقوق بازنشستگان

رئیس کانون بازنشستگان کارگری سازمان تأمین اجتماعی درباره آخرین جزئیات همسان سازی حقوق بازنشستگان توضیحاتی داد.