رئیس کارخانه

۳۰خرداد
قتل رئیس کارخانه برای تصاحب اموالش

قتل رئیس کارخانه برای تصاحب اموالش

کارمندان یک شرکت که متهم هستند رئیس یک کارخانه شیرآلات در شمال تهران را برای تصاحب اموالش به قتل رسانده‌اند صبح دیروز از زندان به شعبه دهم دادگاه کیفری انتقال یافتند وپای میز محاکمه ایستادند.