رئیس پلیس کشور

۱۵فروردین
سردار مؤمنی جانشین رئیس پلیس کشور شد

سردار مؤمنی جانشین رئیس پلیس کشور شد

سردار اسکندر مومنی با حکم سردار اشتری به عنوان جانشین رئیس پلیس کشور منصوب شد.