رئیس هئیت ووشو شهرستان ری

۲۵شهریور
مجهزترین آکادمی ووشو را ایجاد خواهیم کرد

مجهزترین آکادمی ووشو را ایجاد خواهیم کرد

رئیس هئیت ووشو شهرستان ری گفت: اگر در شهرری زمین یا مکانی را در اختیار هیئت ووشوی قرار دهند آمادگی ایجاد مجهزترین آکادمی این رشته ورزشی را در در سطح استان تهران خواهیم داشت.