رئیس محیط زیست

۱۱خرداد
گاف‌ جدید رئیس سازمان محیط زیست

گاف‌ جدید رئیس سازمان محیط زیست

در حالیکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی یکی از وظایف خود در بخش HSE را ایجاد مکانیزم مدیریت پسماند جهت مدیریت اصولی پسماندها عنوان کرده شنیدن جمله “پتروشیمی پسماندی ندارد” از زبان رئیس سازمان محیط زیست نه‌تنها مایه تأسف است بلکه شدیداً نگرانی ایجاد می‌کند.