رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور

۳۰مهر
۵۰ درصد از مدارس در سال جاری به وسیله خیرین احداث شده است

۵۰ درصد از مدارس در سال جاری به وسیله خیرین احداث شده است

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور گفت: در شرایط تحریم اقتصادی مشارکت دولت و مردم نیک اندیش کشور افزایش پیدا کرده و ۵۰درصد از مدارس در سال جاری به وسیله خیرین احداث شده است و این بزرگ ترین افتخار است که نصیب مردم فرهنگ دوست ما شده است.