رئیس فدراسیون بی حجاب

۲۰مهر
رئیس فدراسیونی که همسرش بی حجاب است!

رئیس فدراسیونی که همسرش بی حجاب است!

حکم انفصال از خدمت را که دستم دید پرسید: «جریان چیه؟» گفتم: «از نیروهای تربیت بدنی گزارش رسیده که رئیس یکی از فدراسیون ها با قیافه زننده سر کار میاد…»