رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

۲۸آبان
کسی با کرسی آزاد اندیشی مخالف نیست/ چرا باید اینگونه نشست هایی که تنش زا هستند در منطقه اجرا شود/ حضور همچین فردی چه به قصد انتخابات و یا غیر انتخابات در شهرستان قرچک قابل توجیه نیست

کسی با کرسی آزاد اندیشی مخالف نیست/ چرا باید اینگونه نشست هایی که تنش زا هستند در منطقه اجرا شود/ حضور همچین فردی چه به قصد انتخابات و یا غیر انتخابات در شهرستان قرچک قابل توجیه نیست

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران گفت: زمانی که مسئولین به مصالح مردم توجه نکنند، بدیهی است که مردم نیز برای ارائه نظر خودشان می توانند به صورت معقول نظر خود را بیان کنند و اگر حساسیت های آنها در نظر گرفته نشود امکان دارد که تجمع نیز کنند.