رئیس شورای اسلامی شهرگلستان

۰۳آذر
رفع ترافیک محور سه راهی آدران

رفع ترافیک محور سه راهی آدران

رئیس شورای اسلامی شهرگلستان گفت: رفع صددرصدی ترافیک محور سه راهی آدران با اجرای پروژه روگذر در این محور در دستور کار قرار گرفته است.