رئیس شورای اسلامی شهرقدس

۰۱اسفند
برگزاری باشکوه نخستین انتخابات در گام دوم انقلاب اسلامی

برگزاری باشکوه نخستین انتخابات در گام دوم انقلاب اسلامی

رئیس شورای اسلامی شهرقدس با تاکید بر اهمیت مشارکت مردمی در انتخابات گفت: انتخابات دوم اسفند ماه حماسه ماندگار دیگر مردمی و اولین انتخابات در گام دوم انقلاب اسلامی است.