رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان ورامین

۰۵اسفند
۸۰ درصد خانواده‌های ورامین از خدمات شبکه بهداشت استفاده می‌کنند

۸۰ درصد خانواده‌های ورامین از خدمات شبکه بهداشت استفاده می‌کنند

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان ورامین گفت: در شهرستان ورامین ۸۵۵۱۶ خانواده زندگی می‌کنند و بیش از ۸۰ درصد از این خانواده‌های ورامین از خدمات شبکه بهداشت و درمان استفاده می‌کنند.