رئیس ستاد حقوق بشر

۲۳اردیبهشت
تا زمان روی میز بودن گزینه نظامی باید تاسیسات هسته‌ای زیرزمینی بسازیم/هر وطن‌پرستی باید دلواپس مذاکرات هسته‌ای باشد

تا زمان روی میز بودن گزینه نظامی باید تاسیسات هسته‌ای زیرزمینی بسازیم/هر وطن‌پرستی باید دلواپس مذاکرات هسته‌ای باشد

ما باید جایی داشته باشیم که به آمریکا بگوییم تا وقتی گزینه نظامی علیه ایران دارید و نوچه پُرروی شما مرتب کرکری می‌خواند، تأسیسات ما نه‌تنها زیرزمین می‌ماند بلکه زیرزمین‌تر هم می‌رود.