رئیس سازمان هواشناسی

۲۵فروردین
سیل اخیر ناشی از تغییر اقلیم بود

سیل اخیر ناشی از تغییر اقلیم بود

رئیس سازمان هواشناسی کل کشور به تشریح عملکرد خود در حادثه سیل اخیر چندین استان کشور پرداخت.