رئیس سازمان نهضت سوادآموزی

۲۷اردیبهشت
هیچ الزامی برای سوادآموزی وجود ندارد

هیچ الزامی برای سوادآموزی وجود ندارد

بی سواد کسی است که توانایی خواندن، نوشتن و حساب کردن نداشته باشد. بیش از ۳ دهه از تلاش برای ریشه کنی بی سوادی می گذرد و باید تا پایان سال ۹۴ (برنامه پنجم توسعه) بی سوادی در کشور ریشه کن شود اما آمارها حاکی از آن است که با توجه به مکانیزم های سوادآموزی همچنان تعداد افراد بیسواد زیاد است و باید منتظر ماند و دید که آیا سازمان نهضت سوادآموزی می تواند تا پایان برنامه پنجم توسعه بی سوادی را ریشه کن کند یا نه؟!