رئیس سازمان نظام پزشکی همدان

۰۱شهریور
بازگشت عکس ابوعلی سینا به دفترچه تامین اجتماعی

بازگشت عکس ابوعلی سینا به دفترچه تامین اجتماعی

چندی پیش تصویر بوعلی سینا از روی دفترچه های تامین اجتماعی حذف و موجب واکنش مسئولان و جامعه پزشکی شد.