رئیس سازمان زندان ها

۳۰اردیبهشت
بررسی طرح ملاقات زندانیان با وب کم

بررسی طرح ملاقات زندانیان با وب کم

رئیس سازمان زندانها گفت: بازرسی از داخل بندهای زندان با قوت ادامه دارد و باید مستمر باشد.