رئیس سازمان حفاظت و محیط زیست

۰۴مهر
به نام «خیریه» به «کام» ابتکار/ تخلف دیگری از خانم رئیس+اسناد

به نام «خیریه» به «کام» ابتکار/ تخلف دیگری از خانم رئیس+اسناد

ابتکار مجوز پهنه مسکونی خیریه حضرت زینب (س) را که به نام مادرش ثبت شده تبدیل به مجتمع اداری – تجاری می‌کند و با این کار ارزش ملک خود را چندین برابر افزایش می‌دهد.