رئیس سازمان بورس

۲۳فروردین
استعفای رئیس سازمان بورس تائید شد

استعفای رئیس سازمان بورس تائید شد

دکتر محمدی رئیس سازمان بورس با بستن طولانی مدت نصف بازار آمد و با کشیدن ترمز بازار از ترس ریزش در انتهای روند قصد رفتن دارد.