رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس

۰۶مهر
خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در قطر حبس خانگی شد

خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در قطر حبس خانگی شد

خالد مشعل به بعضی از افراد نزدیک به خود گفته است در قطر در شرایطی قرار دارد که شبیه حبس خانگی است.