رئیس دستگاه اجرایی

۱۶اردیبهشت
دوران پسا تحریم

دوران پسا تحریم

*دورانی که توافق هسته ای صورت میگیرد و همه ی تحریم ها برداشته میشود را دوران پسا تحریم نامیده اند که در این یادداشت به نقد گوشه ای از این دوران خواهیم پرداخت.