رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی

۲۷اردیبهشت
تبیین ویژگی‌های بارز حضرت خدیجه (س) / پرورش سفیران اهل تقریب در دانشگاه مذاهب اسلامی

تبیین ویژگی‌های بارز حضرت خدیجه (س) / پرورش سفیران اهل تقریب در دانشگاه مذاهب اسلامی

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی گفت: حضرت خدیجه (س) در دوران غربت اسلام فداکاری ها، انگیزه عشق به مکتب و نظام ارزشی برتر و والاتر داشتند و از تمام هستی و اموال خود گذشت تا ندای توحید در سراسر گیتی تلألو پیدا کند و مروج آموزه‌های وحیانی اسلام هستند.