رئیس دادگستری ورامین

۲۴آبان
حفظ صلابت و استقلال دادگستر ی بسیار مهم است

حفظ صلابت و استقلال دادگستر ی بسیار مهم است

رئیس دادگستری ورامین گفت: حفظ صلابت و استقلال دادگستر ی بسیارگ مهم است.