رئیس دادگستری شهرستان شهریار

۱۵اسفند
تاکید دستگاه قضا بر صیانت از اراضی ملی / برخورد جدی با تخریب کنندگان

تاکید دستگاه قضا بر صیانت از اراضی ملی / برخورد جدی با تخریب کنندگان

رئیس دادگستری شهرستان شهریار گفت: دستگاه قضائی در صیانت از اراضی ملی مصمم برخورد با تخریب کنندگان است.