رئیس-جمهور-پاسخگویی-بی-نتیجه-لرجام- فرار- تهرانیوز

۲۴دی
رئیس جمهور بجای پاسخگویی در بی نتیجه بودن برجام فرافکنی و فرار می کند

رئیس جمهور بجای پاسخگویی در بی نتیجه بودن برجام فرافکنی و فرار می کند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه رئیس جمهور سعی می کند تا اذهان مردم را از سمت و سوی مطالبات اقتصادی به سمت مسائل حاشیه ای ببرد، گفت: رئیس جمهور بجای پاسخگویی در قبال بی نتیجه بودن برجام، از بین نرفتن تحریمها و حتی بازگشت تحریمها، فرافکنی و فرار به جلو می کند.