رئیس جمهور سابق کشورمان

۰۳فروردین
جوانانی که از راهیان نور بهره می برند،می توانند برای ساختن ایران آماده باشند/ برگزاری اردوهای راهیان نور یکی از زیباترین کارهاست/ هیچ فردی از مناطق عملیاتی دست خالی برنمی گردد

جوانانی که از راهیان نور بهره می برند،می توانند برای ساختن ایران آماده باشند/ برگزاری اردوهای راهیان نور یکی از زیباترین کارهاست/ هیچ فردی از مناطق عملیاتی دست خالی برنمی گردد

رئیس جمهور سابق کشورمان گفت: یقینا جوانانی که از سفرهای راهیان نور بهره مند می شوند، می توانند برای ساختن ایران و زندگی سعادت و فداکاری آماده باشند و اعتقادم راهیان نور یکی از برنامه های اثرگذارفرهنگی در کشور است.